همایش تجلیل از مدال آوران و افتخار آفرینان شهرستان بجنورد توسط شهردار و شورای شهر

در همایش تجلیل از مدال آوران و افتخار آفرینان شهرستان بجنورد که توسط شهردار محترم واعضای محترم شورای شهر برگزار می گردد از مدال آوران بجنوردی که در مسابقات آسیایی و جهانی حایز مقام های اول تا سوم شده اند تقدیر و تجلیل می شوند.