استقبال  از ورزشکار قهرمان توسط پرسنل اداره ورزش و جوانان بجنورد

از آقای سجاد رضایی ورزشکار  در مسابقات جام خاورمیانه که در ماه جاری در استان اصفهان برگزار گردید  عنوان نایب قهرمانی را به دست آوردتوسط  رییس هیات کاراته استان وپرسنل اداره ورزش و جوانان بجنوردمورد استقبال قرار گرفت.