سازمان مردم نهاد موسسه آبشار عاطفه هاعواید حاصل از فروش عکس هابه نفع زلزله زدگان روستاهای اخلی و دنگل هزینه خواهدکرد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بجنورد سازمان مردم نهاد موسسه آبشار عاطفه ها با مدیریت آقای شاهین رضا پور در مرکز استان عواید  ۱۳ میلیون تومان در نمایشگاه خیریه عکس « آرزوهای گمشده » بجنورد جمع آوری شده بود که عواید حاصل از فروش عکس هابه نفع زلزله زدگان روستاهای اخلی و دنگل هزینه می گردد.