دسته : اماکن ورزشی موجودتاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
مکان ورزشی نوع بنا عنوان مکان نوع مکان نوع زیربنا مقدارسطح ظرفیت سال بهره‌برداری
۱ شهری باستانی گودباستانی پوریای ولی اختصاصی سرپوشیده ۲۲۴ ۱۵۰ ۱۳۵۷
۲ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی حجاب چندمنظوره سرپوشیده ۷۸۰ ۳۰۰ ۱۳۵۷
۳ شهری استادیوم فوتبال استادیوم فوتبال تختی روباز ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۳۵۵
۴ شهری سالن سقف کوتاه سالن ورزشی صفا اختصاصی سرپوشیده ۲۵۲ ۰ ۱۳۶۰
۵ شهری سالن سقف کوتاه سالن شطرنج اختصاصی سرپوشیده ۱۲۱ ۰ ۱۳۷۸
۶ شهری سالن سقف بلند سالن تمرینی چندمنظوره سرپوشیده ۱۵۸۴ ۰ ۱۳۸۱
۷ شهری سالن سقف بلند سالن کشتی اختصاصی سرپوشیده ۹۲۴ ۰ ۱۳۸۲
۸ روستائی سالن سقف بلند سالن ورزشی گیفان چندمنظوره سرپوشیده ۳۹۲ ۰ ۱۳۷۴
۹ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی ۱۲۰۰نفره چندمنظوره سرپوشیده ۲۰۶۲ ۱۲۰۰ ۱۳۸۵
۱۰ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی کاراته اختصاصی سرپوشیده ۷۷۰ ۰ ۱۳۸۶
۱۱ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی ولیعصر چندمنظوره سرپوشیده ۱۰۰۰ ۴۰۰ ۱۳۸۷
۱۲ روستائی سالن سقف کوتاه سالن ورزشی ارکان چندمنظوره سرپوشیده ۴۵۰ ۰ ۱۳۹۱
۱۳ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی جوادیه چندمنظوره سرپوشیده ۱۰۰۰ ۴۰۰ ۱۳۸۷
۱۴ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی جودو اختصاصی سرپوشیده ۴۹۵ ۰ ۱۳۸۶
۱۵ شهری تیراندازی سالن تیرانداری با تپانچه اختصاصی سرپوشیده ۱۹۸ ۰ ۱۳۸۸
۱۶ شهری تیراندازی زمین روباز اهاف پروازی روباز ۲۸۷۵۰ ۰ ۱۳۸۸
۱۷ شهری سالن سقف بلند سالن صخره نوردی اختصاصی سرپوشیده ۲۲۴ ۰ ۱۳۸۹
۱۸ روستائی زمین روباز زمن فوتبال قلعه جق روباز ۷۰۳۵ ۰ ۱۳۸۷
۱۹ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی بدمینتون اختصاصی سرپوشیده ۱۵۸۴ ۰ ۱۳۸۷
۲۰ شهری استخر استخر سرپوشیده کوثر استخر سرپوشیده ۲۶۰۰ ۰ ۱۳۸۷
۲۱ روستائی زمین روباز زمین فوتبال باغچق روباز ۷۰۲۸ ۰ ۱۳۸۸
۲۲ روستائی زمین روباز زمین فوتبال مهنان روباز ۵۱۰۴ ۰ ۱۳۸۸
۲۳ روستائی زمین روباز زمین فوتبال چناران روباز ۴۹۷۸ ۰ ۱۳۸۸
۲۴ روستائی سالن سقف بلند سالن ورزشی گریوان چندمنظوره سرپوشیده ۶۰۴ ۰ ۱۳۸۹
۲۵ شهری باستانی گودباستانی اختصاصی سرپوشیده ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۳۸۹
۲۶ روستائی سالن سقف بلند سالن ورزشی چناران چندمنظوره سرپوشیده ۶۰۴ ۰ ۱۳۸۹
۲۷ شهری سالن سقف کوتاه سالن شمشیربازی اختصاصی سرپوشیده ۲۷۵ ۵۰ ۱۳۸۹
۲۸ روستائی سالن سقف بلند سالن ورزشی بدرانلو چندمنظوره سرپوشیده ۶۷۴ ۲۰۰ ۱۳۹۲
۲۹ روستائی زمین روباز زمین روباز علی اباد روباز ۶۰۶۴ ۰ ۱۳۹۲
۳۰ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی جانبازان چندمنظوره سرپوشیده ۱۲۵۰ ۰ ۱۳۹۰
۳۱ شهری سالن سقف بلند سالن ورزشی ۱۳۰۰متری چندمنظوره سرپوشیده ۱۳۰۰ ۱۵۰ ۱۳۹۰
۳۲ روستائی زمین روباز زمین روباز حصارحسینی روباز ۶۱۰۰ ۰ ۱۳۹۲
۳۳ روستائی زمین روباز زمین فوتبال نوده روباز ۶۰۳۵ ۰ ۱۳۹۰
۳۴ روستائی زمین روباز زمین فوتبال ایوب روباز ۶۰۳۵ ۰ ۱۳۹۰
۳۵ روستائی زمین روباز زمین فوتبال کچرانلو روباز ۷۰۳۵ ۰ ۱۳۹۰
۳۶ روستائی سالن سقف بلند سالن ورزشی باغچق چندمنظوره سرپوشیده ۶۰۴ ۰ ۱۳۹۰