هفته دوم کورس پاییزه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

دیروز هفته دوم مسابقات اسبدوانی بجنورد برگزار شد .

این مسابقات با شرکت …راس اسب در نژاد های دوخون و ترکمن در هشت دور به رقابت پرداختند :

در دور اول:
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۷)آتش سعیدی
۲️⃣۹)همای قوش
۳️⃣۸)آلتین آی

 

در دور دوم :
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۸)چناران کلهری
۲️⃣۶)بچه سیناخ
۳️⃣۲)رزیتا ساجدی

 

در دور سوم :
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۱)ببر جرگلان
۲️⃣۳)رخش راز
۳️⃣۶)ایران شاد

 

در دور چهارم :
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۴)آی سن آگاهی
۲️⃣۱)طاووس
۳️⃣۵)آرمان طلا

 

در دور پنجم:
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۸)مستایا
۲️⃣۷)دل دل رضوی
۳️⃣۶)یاد قاراش

 

در دور ششم :
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۵)امیر شاه
۲️⃣۶)آریا گز
۳️⃣۱)سکوت گز

در دور هفتم :
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۲)گرکز نبوی
۲️⃣۵)جغال بیک
۳️⃣۳)عقاب صحرا

 

در دور هشتم :
🏁 ۱۰۰۰متر

۱⃣۱)استیو
۲️⃣۲)آسپین
۳️⃣۴)تارک
اسبهایی بودند که مقام های اول تا سوم را برای خودشان کسب نمودند