صعود تیم همکاران اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد به قله ی بابا موسی

همکاران اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد به صورت تیمی قله ی بابا موسی شهرستان بجنورد را صعود کردند.با توجه به اهمیت ورزش کارکنان و با نظر مساعد مدیر ادراه ورزش و جوانان مقرر گردید که پنج شنبه ها به یکی از قلل اطراف شهرستان همکاران اداره صعود مشترک داشته باشند.

این برنامه صعود در روز پنج شنبه ۱۶ آذر انجام شد.