تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                 

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:    ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس پیگیری
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– پیگیری گزارشات کارشناسان دفتر تا حصول نتایج نهایی

– ارائه و در اختیار گذاردن بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات لازم به کارکنان بر اساس دستور مقام مافوق و پیگیری در حسن اجرای آنها

– انعکاس نارسائیها به مقام مافوق و پیگیری در رفع نواقص ، درجهت همکاری با کارشناسان

– همکاری با کارشناسان ذیربط در مورد اجرا و پیگیری دستورالعمل ها ، دستورات آئین نامه ها و گزارش نتایج واصله به مافوق

– تهیه گزارش از روند پیشرفت امور و ارائه آن به مقام مافوق

– انجام سایر امورمحوله طبق دستور مقام مافوق درچارچوب ضوابط و مقررات

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس مسئول فرایندهای ورزش قهرمانی وحرفه ای
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– نظارت و ارزیابی وتحلیل آئین نامه هاو دستورالعملهای ورزش و حسن اجرای آنها

– جلب و همکاری و استفاده از تجربیات افراد متعهد و متخصص در امور تربیت بدنی و ورزش

– همکاری در برنامه‌ریزی جهت بالابردن آگاهیهای دانش مربیان و داوران کشور با توجه به آخرین اطلاعات علمی و تجربی و مقررات جدید ورزشی

– ارزیابی وتحلیل نحوه بهره برداری از امکانات وتجهیزات ورزشی

– اعلام نظر کارشناسی در زمینه‌های مختلف و بررسی طرحهای رسیده قبل از تأئید و تصویب

– مطالعه و بررسی تفاهم‌نامه فرهنگی ورزشی داخلی و بین‌المللی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی

– ارشاد و راهنمایی کارشناسان تحت پوشش و همکاری و تبادل نظر با دیگر کارشناسان و کارشناسان مسئول گروه در زمینه‌های مختلف و مشترک

– بررسی و ایجاد هماهنگی نسبت به ارائه نظر کارشناسی درخصوص افزایش و یا حذف بخشی از فعالیتهای کمی در طول برنامه با توجه به خط مشی و استراتژی

– مطالعه و بررسی مقایسه‌ای و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و ارائه آن به مسئولین ذیربط جهت بهبود برنامه‌های آتی

– بررسی و تجزیه و تحلیل شاخصها و محورهای فعالیت ورزش قهرمانی

–  ارزیابی بر اداره امور و نحوه اجرای کلیه مسابقات و فعالیتهای ورزشی اعم از بخش دولتی و خصوصی

– اعلام نظر کارشناسی در خصوص بهبود روشها و اقدامات نظارتی و حمایتی معاونت متبوع

– مطالعه و بررسی فعالیت باشگاههای ورزشی و نیازهای آنان در ورزش قهرمانی

– مطالعه و بررسی استانداردهای ورزشی و بهره‌برداری از آنها و انجام وظایف محوله

– اعلام نظر کارشناسی جهت تقویت نیروی کارشناس و ارائه طرحهای جامع بمنظور ارتقاء سطح کاردانی و کارشناسان تحت پوشش

– نظارت بر فرآیند توسعه ورزش قهرمانی بین دستگاههای دولتی و غیردولتی و ارگانها و نهادها

– نظارت بر فرآیندهای ورزشی قهرمانی به ویژه تدوین و بررسی اجرای برنامه‌های قهرمانی ورزشی

– تعیین سطح مسابقات با توجه به شرایط اختصاصی و عمومی افراد حقیقی و حقوقی و باشگاهها و بخش‌های دولتی و غیردولتی

– گزارش دوره‌ای از عملکرد کارشناسان مربوط به مسئول مافوق

– انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان       ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:       ۴- عنوان پست/شغل:رئیس گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·      تدوین راهکارهای مناسب به منظور اجرای سیاست های مدیریت , مصوبات معاونت  برنامه ریزی ونظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری و مرکز آمار ایران باهماهنگی وزارت متبوع

·      تهیه راهکاری مناسب جهت جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات

·       شناخت و ارائه نیاز اطلاعاتی اداره کل

·      ایجاد و برقراری ارتباط مدیریت و هماهنگی با نهاد متولی آمار کشور

·      نظارت برصحت و سقم آمار های استخراج شده و تدوین روشهای نظارتی و اصلاحی

·      پیگیری بخشنامه های تحول اداری با هماهنگی وزارت متبوع

·      تهیه طرحهای آماری متناسب با نیازهای اداره کل درجهت تحقق اهداف و رسالتهای ترسیم شده

·      ارائه نظارت ارشادی برای تحقق عملی امر تحول اداری مرتبط با استان

·      نظارت بر فعالیت های جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز استان

·      ۱نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده است

·      استقرارنظام پذیرش و بررسی پیشنهادها درراستای تحقق امرمدیریت مشارکتی

·      مستندسازی روشهای انجام کار ( روشهای اختصاصی، عمومی و مشترک) وتعیین نقاط ضعف و قوت واصلاح فرایندهای مزبور بمنظور ارتقاء ، بهره وری و رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه و…

·      انجام سایرامور محول طبق دستور مقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        انجام وظایف و امور محوله به منظور دستیابی به اهداف ترسیم شده و سیاست های مدیریت

·        استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز وفق دستور العمل ها و راهکارهای ارائه شده مسئول و رییس گروه

·        انجام امور و اقدامات لازم به منظور برگزاری دوره های آموزشی

·        انجام امور آماری و نظر سنجی های مورد نیاز اداره کل با نظر مقام مافوق

·         پیگیری به منظور اطمینان از صحت اطلاعات

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:     ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس نرم افزار
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        ساماندهی وضعیت نرم افزارها اعم از کاربردی و سیستمی

·        نظارت بر عملکرد بهینه مجریان طرح و پیمانکاران در حوزه وظایف محوله

·        انجام مصاحبه با کاربران سیستمها و نرم افزارهای سفارش داده شده به منظور همکاری درتهیه UR و RFP(نیازهای اولیه نرم افزار)

·        جمع آوری اطلاعات ومحتوی مورد نیاز سایت شامل : خبر ، مقالات ، برنامه های سازمانی ، اطلاعات کاربردی

·        ارائه سرویس های نرم افزاری موجود به واحد های مختلف اداره کل با همکاری شرکتهای پشتیبانی کننده سیستمها

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:  ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس تشکیلات و تحول اداری
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

·        کنترل برادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیر ضرور و واحدهای استانی وشهرستانی

·        بررسی و اعلام نظر درخصوص قوانین، آیین نامه ها ، تصویبنامه ها و بخشنامه های صادره از وزارت متبوع از بعد تشکیلاتی و تحول اداری

·        بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای  مختلف اداره کل در خصوص ایجاد و حذف سطوح و پستهای سازمانی و تامین پستهای سازمانی مورد نیاز وارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به وزارت متبوع

·        مطالعه و بررسی مستمر وظایف اداره کل به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها جهت جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف

·         بررسی  و تعیین تعداد و عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسائیهای تشکیلاتی

·        بررسی مدارک تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین از کارافتادگی کلی حالت اشتغال ومدارک مربوط به مشمولین بهره مندی از فوق العاده همترازی و ارسال مدارک مربوطه به وزارت متبوع جهت تائید

·        انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:            ۴- عنوان پست/شغل:کاردان ورزش
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        همکاری دراجرای برنامه ها ومسابقات ورزشی نهادها وارگانهای غیردولتی

·        همکاری با هیات همگانی وتفریحی درزمینه آموزش مسابقات سمینارها وگردهمایی ها ودیگرموارد مرتبط

·        همکاری در شناسایی ومعرفی ورزش های بومی محلی استان

·        همکاری با مراکز آموزشی ، نهادها و وزارتخانه ها در راستای توسعه وتعمیم ورزش با هماهنگی مقام مافوق

·        همکاری در معرفی و ترویج ورزشهای طبیعی ونشاط آور به ارگانها ونهادهای عمومی جامعه

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل  ورزش وجوانان    
۳- محل جغرافیایی خدمت:          ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس آمارو اطلاعات
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

v جمع‌آوری اطلاعات و آمار اخذ گزارش کمی و کیفی عملکرد بخش‌های مختلف ورزش استان در زمینه برنامه‌های راهبردی و توسعه

v جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تدوین برنامه‌های راهبردی و توسعه

vاخذ اطلاعات و آمار مورد لزوم ورزش از سراسر کشور

vجمع‌آوری و تهیه و تنظیم آرشیو اطلاعات و آمار به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و آمار دریافتی

vتنظیم و تدوین فرم‌های ویژه جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز در زمینه نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش، مسابقات و …

vتهیه و تنظیم جداول و نمودارهای مقایسه‌ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی ورزش استان

vاستفاده از نرم‌افزار و سخت‌افزار موردنیاز جهت تحلیل اطلاعات و آمار موجود

vهمکاری با کارشناسان گروه در امر ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز

vاجرای وظایف محوله از سوی معاونت متبوع

vگزارش انجام دوره‌ای به معاونت متبوع

vبررسی صحت و سقم روش‌های آماری مورداستفاده محققین طرف قرارداد با اداره کل

vانجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق درچارچوب ضوابط ومقررات

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                   

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان    
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس ورزشهای سنتی ، بومی ومحلی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        هماهنگی وهمکاری بمنظوربرنامه ریزی درجهت احیاء وترویج ورزشهای سنتی وبازیهای بومی- محلی

·        برنامه ریزی درجهت فراهم نمودن زمینه مشارکت روستاییان درفعالیتهای ورزش بومی – محلی

·        برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت وهمکاری دوایر ورزش  واقشارجامعه درامرورزش سنتی ، بومی – محلی

·        تعامل وجذب حامیان وداوطلبین ورزش بومی ومحلی

·        تعامل وهماهنگی با دوایر ورزش مراکز شهرستانها ، ارگان ها و پایگاههای  مقاومت بسیج درمناطق روستایی

·        ایجاد زمینه های لازم به منظورترغیب افراد به ورزش سنتی و بومی – محلی

·        حضورفعال ومستمردرجلسات سمینارها ویا کنفرانسها ونمایشگاهها

·        تدوین برنامه های آموزشی درجهت تربیت نیروی انسانی متخصص درامرتوسعه ورزشهای سنتی وبازیهای بومی ومحلی

·        هماهنگی وهمکاری با هیات های ورزشی زیرمجموعه درجهت تدوین  برنامه های ورزشهای سنتی وبازیهای بومی – محلی

·        بررسی وارزیابی عملکرد ورزش روستایی با رویکرد توسعه ومعرفی ورزشهای سنتی وبازیهای بومی محلی

·        هماهنگی وهمکاری درجهت مستند سازی ورزشهای سنتی وبازیهای بومی محلی

·        برنامه ریزی درجهت توسعه ورزشهای سنتی وباریهای بومی از طریق جلب مشارکت نهادهای غیردولتی وتوسعه باشگاههای ورزشی

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان    
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس مسئول امورمسابقات واردوها
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        همکــاری وارتباط مستمر با فدراسیونها وبهره برداری ازتجارب آنان بمنظورتدوین برنامه های هیاتهای ورزش روستایی و عشایری

·        بررسی امکانات و نیازهای مربوط به اجرای مسابقات ورزشی دراستان درکلیه رشته های ورزشی روستاها

·        بررسی وارزیابی  عملکرد هیات ورزش روستایی  و عشایری دربخش مسابقات

·        مطالعه وبررسی پیرامون شیوه های مختلف برگزاری مسابقات روستایی و عشایری

·        بررسی درارتباط و وحدت رویه دربرگزاری مسابقات ورزشی هیاتها وسایر ارگانها ونهادهای دولتی در روستاها

·        بررسی تقویم ورزشی پیشنهادی هیات ورزش روستایی و عشایری جهت چاپ وانتشار

·        مشارکت درتهیه وتدوین وانتشارتقویم فعالیت هاوعملکرد سالیانه هیات ورزش روستایی وعشایری

·        دریافت وتجزیه وتحلیل عملکرد فدراسیون  براساس تقویم مصوب بمنظور برنامه ریزیهای لازم

·        شرکت درجلسات وارائه راه حل های مناسب

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان    
۳- محل جغرافیایی خدمت:           ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس امور فرهنگی ورزش
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        مطالعه وبررسی وبرنامه ریزی درزمینه توسعه وترویج فرهنگ ورزش

·        برنامه ریزی وفراهم نمودن تسهیلات لازم به منظوراحیاء وتوسعه فرهنگ ورزش

·        شناساندن ضرورت اهمیت ورزش درتامین سلامت عمومی ازطریق رسانه های گروهی

·        تهیه برنامه های مدون فرهنگی تبلیغی به منظوررشد وتوسعه ورزش ( تهیه فیلم بروشور- CD و…

·        تدوین ونشرمقالات فرهنگی آموزشی درزمینه های مختلف ورزش

·        تلاش درجهت برپایی همایشها کارگاهها و… علمی وفرهنگی

·        مطالعه وبررسی زمینه های همکاری با مراکز آموزشی (مدارس ودانشگاهها ) در راستای توسعه وتعمیم ورزش وفعالیتهای حرکتی

·        همکاری با مراکز بهداشتی وتندرستی بنا به ضرورت وتوجه به امر ورزش به عنوان وسیله ای مناسب جهت کسب سلامتی ونشاط  جامعه

·        همکاری متقابل با مراکز فرهنگی ومذهبی به منظوربررسی روشهای توسعه وترویج وارائه الگوهای مناسب فرهنگی دربین دست اندرکاران ورزش ازجمله ورزشکاران مربیان داوران تماشاچیان و…

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه:   وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:      ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس هماهنگی امور ورزش دستگاههای اجرایی استان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

 • برنامه ریزی بمنظورتوسعه وتعمیم وجذب مشارکت بیشتر ادارات  ، ارگانها ونهادها درامر ورزش همگانی وتفریحی
 • ارائه پیشنهاد درتهیه وتدوین لوایح ، مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه های مربوط به جذب مشارکت ادارات ارگانها ونهادها واقشارجامعه
 • برنامه ریزی وتدوین آئین نامه های آموزشی لازم بمنظورارتقاء سطح آموزش مربیان هیاتهای  ورزشی تحت پوشش
 • تعامل وایجاد شرایط لازم جهت جذب نیروهای بخش خصوصی وداوطلبی
 • بهره مندی  از مشارکت ارگانها ، نهادها ووزارتخانه ها درجهت ساختاروتاسیس مراکز ورزش همگانی وتفریحی
 • انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:         ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس مسئول ورزش همگانی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

 • مطالعه  وبررسی ورزش همگانی وتفریحی کشورهای مختلف جهان
 • مطالعه وبررسی موقعیت ورزش همگانی در استان
 • مطالعه وبررسی جهت چگونگی ارتقاء سطح دانش جامعه به امرورزش همگانی وتفریحی
 • شرکت درمجامع وسمینارها وکنفرانسها ، کمیسیونها ، نمایشگاههای تخصصی ورزشی ، مسابقات ورزشی به منظور اخذ تجربه وکسب فنون علمی ورزش
 • تلاش درزمینه انگیزش بیشترافراد جامعه به امرورزش
 • انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق
مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس امورمسابقات، همایشها و برنامه های عمومی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        جمع آوری اطلاعات لازم درخصوص ورزشهای همگانی ازطریق ادارات تحت پوشش

·        بررسی شیوه های گسترش وتعمیم ورزشهای همگانی

·        ایجاد زمینه های لازم جهت اجراء ورزشهای همگانی

·        برنامه ریزی درجهت تعمیم وگسترش ورزشهای همگانی با توجه به علایق وفرهنگ خاص مناطق

·        تهیه وتدوین آئین نامه ، دستورالعمل وسایرقوانین ومقررات ورزشهای همگانی

·        شرکت درجلسات برنامه ریزی کارشناسی به منظوراجرای صحیح وظایف محوله

·        شرکت درسمینارها وهمایش های مرتبط با موضوع

·        هماهنگ نمودن برنامه ها وفعالیتهای ورزشی همگانی درسطح استان ونظارت برحسن اجرای آن

·        نظارت برحسن برگزاری مسابقات ورزشهای همگانی درسطح استان با همکاری هیاتهای  مربوطه

·        برنامه ریزی درجهت مستند سازی ورزشهای همگانی و برنامه های عمومی

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:      ۴- عنوان پست/شغل:رییس گروه توسعه ورزش همگانی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        تحقیق وبررسی به منظورشناخت موانع توسعه ورزشهای همگانی وتفریحی وارائه راهکارهای مناسب اجرائی

·        برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت درزمینه آموزش ، پژوهش ومسابقات ورزشی

·        برنامه ریزی وحمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی  وجذب تسهیلات مالی بمنظور توسعه ورزش همگانی وتفریحی

·        نظارت وکنترل برمسابقات رشته های تحت پوشش گروه توسعه ورزش همگانی

·        مطالعه وبررسی تطبیقی فعالیت های ورزش همگانی وتفریحی کشورهای پیشرفته با داخل کشور

·        تدوین سیاست ها وخط مشی های ورزش همگانی

·        اجرای  قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها واساسنامه های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه

·        توسعه وتعمیم ونهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی وتفریحی بین آحاد مردم

·        نظارت وارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی تحت پوشش گروه توسعه ورزش همگانی

·       انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق                            

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:          ۴- عنوان پست/شغل:رییس گروه توسعه ورزش روستایی و عشایری
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        اجرای  سیاستها وخط مشی های وزارتخانه در ورزش روستایی و عشایری

·        ارائه راهنمائیهای لازم به کارشناسان تحت پوشش به منظورشیوه مطالعه وبررسی وتحقیق پیرامون طرحهای ورزشی درروستاها و عشایر

·        تحقیق وبررسی به منظور شناخت موانع توسعه ورزش روستایی و عشایری و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی

·        برنامه ریزی درجهت بهره مندی وپشتیبانی ازتشکلهای غیردولتی علاقمند به توسعه ورزش روستایی عشایری(نهضت داوطلبین)

·        نظارت وسازماندهی اطلاعات وآمار ورزش روستایی و عشایری

·        برنامه ریزی درجهت استفاده از پتانسیلهای موجود درمنطقه به منظور توسعه ورزش در روستاها(خیرین ورزشی در روستاها)

·        نظارت وارائه روشهای مناسب دربرگزاری اردوهای آمادگی ، کلاسهای آموزشی و مسابقات ورزشی روستایی عشایری

·        هماهنگی وهمکاری ونظارت بربرگزاری جشنواره ها ومسابقات ورزش روستایی عشایری با سازمانها ،ارگانها و نهادهای دولتی مستقر دراستان

·        اجرای قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها واساسنامه های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه در خصوص ورزش روستایی عشایری

·        بررسی وارزیابی عملکرد فعالیتهای هیاتهای ورزشی استان و بهره مندی از آن در تدوین برنامه های توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری

·        نیازسنجی و برنامه ریزی درخصوص علایق و گرایشهای مردم مناطق روستای و عشایری به ورزشهای بومی متناسب با شرایط اقلیمی ، امکانات و زیرساختهای استان

·        برنامه ریزی بمنظور ارتقاء ورزش قهرمانی و همگانی در مناطق روستایی و عشایری

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:      ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس سخت افزار و شبکه
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        ساماندهی و مدیریت اموال و تجهیزات رایانه ای

·        تعیین نیازهای سخت افزاری و شبکه و اعلام به مقام مافوق

·        برنامه ریزی و هماهنگی جهت نصب ، راه اندازی  تجهیزات سخت افزاری واحدهای استانی

·        تدوین , ارائه و نظارت بر دستور العمل ها و سیاست های استفاده کاربران از سیستم ها

·        توسعه و ارتقاء سیستم ها ، امکانات و سخت افزارهای موجود

·        نظارت بر عملکرد مجریان طرح ها و پیمانکاران در حوزه وظایف تعریف شده

·        تهیه آمار و اطلاعات خدمات ، مصارف و کاربردها و سایر موارد مورد نیاز مدیریت

·        انجام بازدیدهای دوره ای از تجهیزات سخت افزاری موجود در اداره کل وارائه گزارشات لازم

·       انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:          ۴- عنوان پست/شغل:رییس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
 

۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه ورسیدگی به پیشنهادهای دریافتی درزمینه احداث، توسعه وتکمیل وتجهیز پروژه های ساختمانی وتاسیسات ورزشی واحدهای تحت پوشش

 

– هماهنگی کلیه برنامه های اجرایی ومطالعاتی

– مطالعه وبررسی نقشه های ساختمانی اماکن وتاسیسات ورزشی

– تحقیق ومطالعه درمورد علل خرابی (اماکن ورزشی)

– مطالعه وتهیه نقشه های تیپ ومناسب برای فعالیتهای ورزشی باتوجه به شرایط اقلیمی

– گرد آوری وتحقیق درزمینه آخرین دستاوردهای علمی مربوط به امورفنی

– تجزیه وتحلیل امورفنی ومهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات ورزشی از قبیل سیستمهای آب و برق، مخابرات ، گاز ، تهویه ، شوفاژ وغیره

-نظارت وبازدید مستمرازپروژه های دردست اجرا

-بررسی وتائید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران طرف قرارداد

– نظارت برامورتعمیرات ، نگهداری ونوسازی ساختمان وتاسیسات حرارتی وبرودتی، روشنایی

-مشارکت درانتخاب مهندسان مشاور و نظارت برکارآنها

– نظارت درایجاد کارگاه ساختمانی وتاسیساتی بمنظورانطباق آنها با معیارهای فنی

– تجریه وتحلیل آمارهای جمع آوری شده بمنظور تشخیص نیازهای واحدهای شهرستانی درزمینه رفع عیوب ساختمانی وتاسیسات اماکن ورزشی

– شرکت درکمیسیونهای مربوط به بررسی مشکلات وموانع موجود درزمینه های ساختمانی وتاسیساتی در استان و شهرستانها

-همکاری با معاونت توسعه منابع انسانی وکارشناسی بودجه اداره کل بمنظور برنامه ریزی امور عمرانی استان و سایرامورمربوطه

– نظارت و راهنمایی لازم به کارکنان تحت پوشش بمنظور اجرای صحیح وظایف محوله

– انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                        ۴- عنوان پست/شغل:رئیس اداره ورزش وجوانان مرکز استان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
 

۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱--نظارت بر اموراداری ومالی وعمرانی ورزش وجوانان شهرستان محل خدمت

۲-پیش بینی وپیشنهاد تامین پرسنل مورد نیاز اداره و تاسیسات ورزشی به منظور اداره آنها

۳-نظارت ورسیدگی به امور هیاتهای ورزشی شهرستان

۴-ارزشیابی کار مربیان درسطح شهرستان از طریق بازدید ودریافت گزارش

۵-بازدید ونظارت بر فعالیت های باشگاههای ورزشی درسطح شهرستان

۶-نظارت بر تدوین تقویم فعالیت هیئتهای ورزشی و برنامه های جوانان و ارسال آن به اداره کل و همچنین اجرای صحیح تقویم مصوب

۷-ایجاد هماهنگی وارتباط با سایر ارگانهای دولتی و غیردولتی در سطح شهرستان

۸-نظارت برحفظ رعایت امور فرهنگی وشئونات اسلامی واصول بهداشتی دراماکن ورزشی

۹-تلاش در تعمیم وگسترش ورزش و امور جوانان در سطح شهرستان وبخشهای تابعه و شناخت استعدادها ی درخشان از طریق هیاتهای ورزشی

۱۰-ارسال گزارشات لازم در خصوص اقدامات وفعالیت های اداره و واحدهای تحت سرپرستی به اداره کل متبوع

۱۱-انجام مراسم فرهنگی وورزشی ویادواره ها به مناسبتهای مختلف

۱۲-تلاش درجهت بالا بردن سطح کمی وکیفی ورزش شهرستان

۱۳- شرکت درشوراهای تصمیم گیری شهر در فرمانداری شهرستان محل خدمت

۱۴- تشکیل شوراهای ورزش همگانی ،قهرمانی ، حرفه ای شهرستان

۱۵-شناسایی و ترویج باریهای بومی ومحلی درجهت تقویت فعالیتهای جسمانی وتفریحات سالم آقایان وبانوان

۱۶-پیش بینی تمهیدات مناسب برای مشارکت هرچه بیشتربخش خصوصی و غیردولتی وتحکیم نهضت داوطلبی درفعالیتهای ورزشی

۱۷ بررسی وضعیت اماکن وتجهیزات ورزشی مورد نیاز هیاتهای ورزشی و پیشنهاد تامین آنها جهت توسعه وتعمیم وگسترش ورزش درراستای ورزش قهرمانی

وهمگانی درسطح شهرستان

۱۸ انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                         ۴- عنوان پست/شغل:مسئول نمایندگی ورزش وجوانان بخش
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱-      پیشنهاد تامین  پرسنل مورد نیاز تأسیسات ورزشی به منظور  اداره آنها به مقام مافوق

۲-      نظارت بر فعالیتهای ورزشی وبازدید ازنحوه فعالیت آنان وارسال گزارش به مقام مافوق(رئیس اداره شهرستان متبوع)

۳-      ارزشیابی از فعالیت هیاتهای ورزشی تحت پوشش درسطح بخش در راستای توسعه ورزش قهرمانی وهمگانی تفریحی

۴-      توزیع امکانات واعتبارات دولتی به هیاتها براساس شاخصهای تعیین شده

۵-      شرکت در شوراهای تصمیم گیری بخش دربخشداری محل ماموریت 

۶-      تشکیل شورای ورزش همگانی وقهرمانی

۷-      نظارت بر امور اداری و مالی ورزش وجوانان محل مأموریت بخش

۸-      نظارت برتقویم ورزشی هیاتهای ورزشی وارسال آن  به اداره شهرستان متبوع و همچنین اجرای صحیح تقویم مصوب

۹-      پیش بینی تمهیدات لازم برای مشارکت هرچه بیشتربخش خصوصی وغیردولتی وتحکیم نهضت داوطلبی درفعالیتهای ورزشی و امور جوانان

۱۰-    بررسی اماکن وتجهیزات ورزشی مورنیاز هیاتهای ورزشی وپیشنهادآنها جهت توسعه وتعمیم وگسترش ورزش درراستای ورزش قهرمانی ، همگانی وتفریحی

۱۱-    شناسایی وترویج بازیهای بومی ومحلی درجهت تقویت فعالیتهای جسمانی وتفریحات سالم آقایان وبانوان

۱۲-انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل تربیت بدنی استان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                         ۴- عنوان پست/شغل:رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
 

۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱-نظارت بر اموراداری ومالی وعمرانی ورزش وجوانان شهرستان محل خدمت

۲-پیش بینی وپیشنهاد تامین پرسنل مورد نیاز اداره و تاسیسات ورزشی به منظور اداره آنها

۳-نظارت ورسیدگی به امور هیاتهای ورزشی شهرستان

۴-ارزشیابی کار مربیان درسطح شهرستان از طریق بازدید ودریافت گزارش

۵-بازدید ونظارت بر فعالیت های باشگاههای ورزشی درسطح شهرستان

۶-نظارت بر تقویم فعالیت هیئتهای ورزشی و ارسال آن به اداره کل وهمچنین اجرای صحیح تقویم مصوب

۷-ایجاد هماهنگی وارتباط با سایر ارگانهای دولتی و غیردولتی در سطح شهرستان

۸-نظارت برحفظ رعایت امور فرهنگی وشئونات اسلامی واصول بهداشتی دراماکن ورزشی

      ۹-تلاش در تعمیم وگسترش ورزش در راستای ورزش قهرمانی ،حرفه ای وهمگانی (آقایان و بانوان) در سطح شهرستان  و  بخشهای تابعه و شناخت استعدادها ی درخشان از طریق هیاتهای ورزشی

۱۰-ارسال گزارشات لازم در خصوص اقدامات وفعالیت های اداره وواحدهای تحت سرپرستی به اداره کل متبوع

۱۱-انجام مراسم فرهنگی وورزشی ویادواره ها به مناسبتهای مختلف

۱۲-تلاش درجهت بالا بردن سطح کمی وکیفی ورزش و امور مربوط به جوانان شهرستان

۱۳- شرکت درشوراهای تصمیم گیری شهر درفرمانداری شهرستان محل خدمت

۱۴- تشکیل شورای ورزش همگانی وقهرمانی شهرستان

۱۵- شناسایی وترویج بازیهای بومی ومحلی درجهت تقویت فعالیتهای جسمانی وتفریحات سالم آقایان وبانوان

۱۶-پیش بینی تمهیدات مناسب برای مشارکت هرچه بیشتربخش خصوصی و غیردولتی وتحکیم نهضت داوطلبی درفعالیتهای ورزشی وامور جوانان

۱۷ بررسی وضعیت اماکن وتجهیزات ورزشی مورد نیاز هیاتهای ورزشی و پیشنهاد تامین آنها جهت توسعه وتعمیم وگسترش ورزش درراستای ورزش قهرمانی وهمگانی درسطح شهرستان

۱۸ انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                         ۴- عنوان پست/شغل: رئیس گرو ه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

۱– برنامه ریزی کلان درسطح توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای آقایان وبانوان درجهت دستیابی به سکوهای افتخار درمیادین کشوری

۲- نظارت وکنترل بر روند فعالیتهای استعدادیابی ، پرورش قهرمانان ونخبگان ورزش استان

۳- نظارت وارزیابی از عملکرد هیاتهای ورزشی استان

۴- توزیع امکانات واعتبارات دولتی به هیاتهابراساس شاخصهای تعیین شده درسطح استان

۵- نظارت برتهیه وتدوین تقویم ورزشی هیاتها وهمچنین اجرای صحیح تقویم مصوب

۶- پشتیبانی وحمایت از توسعه فعالیت حامیان مالی و خدمات داوطلبانه درسطح استان

۷- نظارت وکنترل برمسابقات رشته های مختلف از نظرکیفی وکمی درسطح استان

۸- نظارت برانجام بموقع برنامه های اعزام ورزشکاران وگروههای ورزشی آقایان وبانوان به مسابقات کشوری

۹- فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب ،جذب ومشارکت پژوهشگران درامرتحقیقات وپژوهشهای ورزش قهرمانی وحرفه ای

۱۰- مطالعه وبرنامه ریزی درجهت توسعه وتقویت فعالیت باشگاهها در زمینه ورزش قهرمانی وحرفه ای دراستان

۱۱- حمایت وپشتیبانی از تولیدکنندگان وسایل ورزشی درجهت بهبود کیفی وکمی تولیدات ورزشی در داخل کشور

۱۲-برگزاری دوره های تحصصی استعدادیابی جهت کارشناسان پایگاهها و…

۱۳- نهادینه سازی وتوسعه فرهنگ ورزش حرفه ای (توسعه وترویج ورزش بعنوان کسب وکار)

۱۴- بسط آگاهیهای عمومی وایجاد فرهنگ ورزش حرفه ای

۱۵- صدورپروانه فعالیت باشگاهها وموافقت اصولی تاسیس اماکن ومیادین ورزشی با همکاری کمیسیون ماده ۵ سازمان

۱۷- تشکیل شوراهای ورزش قهرمانی وحرفه ای  استان وهماهنگی لازم جهت تشکیل شوراهای متناظر در شهرستانها وبخشهای تحت پوشش استان

۱۸- تحقیق وبررسی بمنظورشناخت موانع توسعه ورزشهای قهرمانی ، حرفه ای ،قایان و بانوان وارائه راهکارهابرای رفع آنها

۱۹- هماهنگی وهمکاری بادستگاهها و نهادهای اجرایی ذیربط ازجمله شهرداریها برای مشارکت وایجادتمهیدات برای توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای ونظارت بر عملکرد آنها دراستان

۲۱- برنامه ریزی درجهت بهره مندی وپشتیبانی از تشکلهای غیردولتی علاقمند به توسعه ورزش (نهضت داوطلبین)

۲۲-انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                         ۴- عنوان پست/شغل:رییس گروه  امور  بانوان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱– ارزیابی نحوه حضوربانوان درعرصه های ورزش پرورشی،همگانی ،قهرمانی وحرفه ای درسطح استان

۲- نظارت برنحوه پشتیبانی ورزشهای همگانی ،قهرمانی ، حرفه ای درراستای توسعه ورزش بانوان باتوجه به اولویتهای آنان

۳- ارزیابی وتحلیل درخصوص فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت تحقق حقوق مدنی دربخش ورزش بانوان

۴- ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت ورزش بانوان درسطح استان به مدیرکل تربیت بدنی استان

۵- ارزیابی وتحلیل برچگونگی نحوه توزیع منابع مالی جهت فعالیتهای زنان درورزش استان توسط هیاتها

۶- ارزیابی وتحلیل برچگونگی نحوه بهره برداری زنان ازتاسیسات ، امکانات و تجهیزات ورزشی استان

۷- ارائه پیشنهادات موثردرتعیین استراتژی توسعه ورزش بانوان دراستان

۸- ارزیابی درخصوص برگزاری مسابقات سراسری ورزش بانوان به مناسبتهای مختلف دراستان وحضورفعال بانوان درمسابقات کشوری

۹- ارزیابی وتحلیل از وضعیت آموزشی بمنظور توسعه منابع انسانی موردنیاز ورزش زنان با توجه به سیاستهای اداره کل

۱۰- تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید وصاحبنظران بمنظور بهره گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه توسعه ورزش بانوان استان

۱۱-شرکت درجلسات شوراهای ورزش قهرمانی،همگانی ، حرفه ای و پرورشی استان

۱۲- ارائه طرحهای مناسب بمنظورجلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی درایجاد تاسیسات و امکانات ورزشی زنان از طریق شناسایی منابع وتغییرنگرش افرادمتمکن

۱۳- تدوین برنامه های فرهنگی تبلیغی بمنظور رشد وتوسعه ورزش بانوان

۱۴- ارائه خدمات مشاوره ای به کلیه دستگاههای اجرایی استان که داری ورزش بانوان میباشند.

۱۵- نظارت و ارزیابی باشگاههای ورزشی ویژه بانوان

۱۶- انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                         ۴- عنوان پست/شغل:رئیس اداره توسعه منابع انسانی .پشتیبانی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
 

۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱- نظارت بر انجام وظایف محوله با کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان

۲-مطالعه و بررسی شناخت نارسایی ها و مشکلات استان در امور بهبود منابع انسانی و پشتیبانی انعکاس آنها به مراجع ذیربط

۳-نظارت و راهنمایی بر بررسی وضعیت نیروی انسانی و پشتیبانی استان و تنظیم گزارش های لازم

۴-مشارکت و هدایت در بررسی و صدور مجوزهای لازم استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام در چارچوب مقررات مربوط با هماهنگی معاونت برنامه ریزی استانداری استان

۵-بررسی و اعلام نظر درخصوص استعلام های مربوط به استخدام پیمانی و رسمی و تبدیل وضع استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط مربوط

۶-نظارت بر بررسی و تایید احکام استخدامی رسمی آزمایشی و قطعی کارکنان تحت پوشش اداره کل ( موضوع ماده ۱۹ قانون استخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط) بمنظور حصول اطمینان از جهت صدور و رعایت قوانین و مقررات

۷-نظارت بر اجرای دقیق و کامل مفاد آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی کشور  باهماهنگی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری

۸-اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی ( دوره شغلی ) که محتوای آن به تایید کمیته راهبری آموزش سازمان تربیت بدنی رسیده باشد ۰

۱۰-بررسی درخصوص دوره های آموزشی کوتاه مدت ( دوره هایی که محتوای آن قبلا به تایید نرسیده است ) و ارایه پیشنهاد به کمیته راهبری آموزش وزارت ورزش و جوانان برای تایید و تصویب اجرای آن

۱۱-راهنمایی درامر ارزشیابی کارکنان استان

۱۲-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات کارکنان در زمینه ارزشیابی و سایر قوانین و مقررات استخدامی

۱۳-بررسی و اعلام نظر در مورد اعطای گروه تشویقی به مستخدمین واجد شرایط موضوع بند ب دستورالعمل تشخیص خدمات برجسته

۱۴۲۱-انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:         ۴- عنوان پست/شغل: حسابدار
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر درمورد نحوه آنها

– همکاری در انجام امور مربوط به تهیه اسناد پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی اداری دراموررفاهی (اعم از هزینه    مهد کودک  وبنهای غیرنقدی) و صدور اسناد هزینه و صدور لیست های مربوطه

– انجام امور مربوط به تامین اعتبار   اسناد هزینه قراردادها و تعهدات مربوطه

– همکاری در انجام امور مربوط به درخواست وجه براساس تخصیص اعتبار و ایفای تعهدات سنوات گذشته از محل ردیفها یا دیون بلامحل

– انجام امور مربوط به وصول مطالبات دولتی اعم از مالیتها خدمات درمانی بازنشستگی  و واریز به حسابهای مربوطه و مطالبات

– تهیه پیش نویس نامه های مالی فرم های محاسباتی و گزارش های لازم و گواهی دریافت حقوق و خدمات درمانی و ارائه به مقام مافوق

– تنظیم دفاتر روزنامه  – معین اعتبارات تعهدات و دفتر کل

– بایگانی و مراقبت از کلیه اسناد حسابداری و اوراق بهادار

– انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:           ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس مسئول امورکارکنان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد ، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱-     انجام مطالعات لازم درمواردی از قبیل طبقه بندی مشاغل ، حقوق ومزایا ً قوانین ومقررات موضوعه

۲-     آشنایی واظهارنظر کارشناسی در زمینه تعیین حقوق و مزایا، فوق العاده وسایر مطالبات کارکنان درچارچوب قوانین ومقررات

۳-     راهنمایی وارائه راهکارهای مناسب درخصوص اصلاح روش کار، فرآیندها، وظایف ومسئولیتهای امور واحد مربوطه

۴-     تشریک مساعی باکارشناسان  معاونت برنامه ریزی ونظارت استانداری درتنظیم آئین نامه ها ودستورالعملهای اداره کل برحسب نیاز

۵-     همکاری ومساعدت درتهیه پیش نویس احکام کارگزینی  و اظهارنظر در صحت وسقم آن بمنظور تطبیق با قوانین ومقررات

۶-     شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی درراستای تبیین وتدوین مسائل اداری واحد مربوطه

۷-     تلاش و کوشش وتشریک مساعی درجهت انتقال تجارب ومهارت به افراد تحت نظر

۸-     اظهارنظر کارشناسی درپیش بینی احتیاجات وبرآورد نیروی انسانی اداره کل

۹-     بررسی واظهارنظربرتوزیع منطقی وصحیح نیروی انسانی در اداره کل

۱۰-  انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: سازمان تربیت بدنی     ۲- واحد سازمانی:اداره کل تربیت بدنی استان
۳- محل جغرافیایی خدمت:                         ۴- عنوان پست/شغل: رئیس گروه توسعه ورزش همگانی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
 

۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

تدوین سیاستها وبرنامه ها و انجام هماهنگی های لازم جهت توسعه ورزش همگانی وتفریحی آقایان و بانوان درسطح استان

– تشکیل شورای ورزش همگانی استان وهماهنگی لازم جهت تشکیل شوراهای متناظراستانی وشهرستانی وبخشهای تابعه

– تحقیق وبررسی بمنظور شناخت موانع توسعه ورزشهای همگانی آقایان و بانوان وارائه راهکارها برای رفع آنها در سطح استان

فراهم نمودن تمهیدات وارائه تسهیلات لازم برای هدایت ، حمایت وتوسعه ورزشهای همگانی وتفریحی

– هماهنگی وهمکاری با دستگاهها ونهادهای اجرایی ذیربط ازجمله شهرداریها برای مشارکت وایجاد تمهیدات برای توسعه ورزش همگانی و نظارت برعملکرد آنها

– نهادینه سازی وتوسعه فرهنگ ورزش همگانی وتفریحی

– ترویج واشاعه بازیها وتفریحات سالم

– برنامه ریزی درجهت بهره مندی وپشتیبانی ازتشکلهای غیردولتی علاقمند به توسعه ورزش همگانی(نهضت داوطلبین)

– سازماندهی اطلاعات وآمار ورزش همگانی

– فراهم نمودن زمینه های بهره مندی از تسهیلات بانکی جهت توسعه ورزش همگانی وتفریحی

– همکاری و نظارت برحسن اجرای ورزش کارکنان

-برنامه ریزی وارائه راهکارهای اصولی وعملی درجهت نهادینه کردن ورزش دربطن زندگی اقشارمختلف جامعه

– حمایت ازطرحها و برنامه ها ی پیشنهادی تشکلهای دولتی وغیردولتی بمنظورتوسعه ورزش همگانی وتفریحی

– تلاش درجهت شناسایی،معرفی وبرنامه ریزی اجرایی با استفاده از ورزشهای ساده، کم هزینه وسهل الاجراء

– انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش جوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارپرداز
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

-استعلام  بهاء قبل از خرید اجناس و سپس تأیید قیمت اجناس با نازلترین قیمت بازارو گزارش آن به مقام مافوق .

-دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مأفوق ارجاع میگردد.

– درخواست تنخواه گردان مناسب جهت انجام خریدها وپرداخت هزینه های مورد نیاز

– تهیه وتنظیم صورت مجلسهای مربوط به کالاهای خریداری شده  و ارائه آن به اداره متبوع.

-انجام کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع

-تطبیق کالای خریداری شده با فاکتور فروش آن .

-تنظیم  جمع آوری و تنظیم فاکتورهای خرید ، دریافتی  و پرداختی و ثبت در دفتر مالی مربوطه و تهیه لیست سیاهه ریز عملکرد  روزانه و ماهانه.

-دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و تحویل اسناد هزینه مربوطه به عامل ذیحساب وتسویه حساب

-انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق مربوطه.

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:          ۴- عنوان پست/شغل:رییس اداره امورمالی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
 

۷-وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

-مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر درمورد نحوه آنها

-نظارت برتهیه و تنظیم جداول خرید کالا فوق العاده ها و سایر دریافتهاوپرداختها با نظارت مقام مافوق

– نظارت بر انجام امور مربوط به تامین اعتبار  اسناد هزینه قراردادها و تعهدات مربوطه

– نظارت در انجام امور مربوط به درخواست وجه براساس تخصیص اعتبار و ایفای تعهدات سنوات گذشته از محل ردیفها یا دیون بلامحل

– نظارت برتنظیم دفاتر روزنامه  – معین اعتبارات تعهدات و دفتر کل

– نظارت برصورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

– نظارت برتنظیم  جمع آوری و تنظیم فاکتورهای خرید ، دریافتی  و پرداختی و ثبت در دفتر مالی مربوطه و تهیه لیست سیاهه ریز عملکرد  روزانه و ماهانه.

– نظارت بر انجام امور مربوط به تهیه اسناد پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی اداری دراموررفاهی (اعم از هزینه    مهد کودک  وبنهای غیرنقدی) و صدور اسناد هزینه و صدور لیست

های مربوطه

– نظارت بر انجام امور مربوط به تامین اعتبار   اسناد هزینه قراردادها و تعهدات مربوطه

– نظارت  بر انجام امور مربوط به درخواست وجه براساس تخصیص اعتبار و ایفای تعهدات سنوات گذشته از محل ردیفها یا دیون بلامحل

–  نظارت بر انجام امور مربوط به وصول مطالبات دولتی اعم از مالیتها خدمات درمانی بازنشستگی  و واریز به حسابهای مربوطه و مطالبات

– نظارت بر تهیه پیش نویس نامه های مالی فرم های محاسباتی و گزارش های لازم و گواهی دریافت حقوق و خدمات درمانی و ارائه به مقام مافوق

– نظارت تنظیم دفاتر روزنامه  – معین اعتبارات تعهدات و دفتر کل

– انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس نظارت بر آموزش هیاتهای ورزشی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷-وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– تبیین و تدوین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های آموزشی بخش ورزش قهرمانی وحرفه ای

– ارائه نتایج جداول نیازسنجی به نهادهای ورزشی بخش ورزش قهرمانی وحرفه ای

– نظارت برتجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی ارائه شده و تدوین برنامه‌های لازم

– تهیه و تنظیم برنامه‌های زمان‌بندی شده آموزش بر اساس نیازهای تهیه شده

– مطالعه وبهره‌مندی از منابع و مآخذ علمی و تحقیقی مربوط به آموزش به منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز

– ارائه طرح‌های لازم به منظور هماهنگ نمودن مسائل آموزشی با خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی تعیین شده

– ارائه طرح‌های منطقه‌ای گسترش آموزش با توجه به شرایط فرهنگی، ورزشی، جغرافیایی و اقتصادی

– نظارت وراهبری  برنامه‌های آموزشی ورزشی بخش ورزش قهرمانی وحرفه ای

– شرکت در جلسات کمیسیون‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارهای آموزشی ورزشی و تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری اجرای تصمیمات اتخاذ شده

– بررسی برنامه‌های آموزشی و انطباق آنها با موازین و استانداردها

– نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای ابزارهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی ورزشی

– انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق درچارچوب ضوابط ومقررات

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:       ۴- عنوان پست/شغل:انباردار
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷-وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

–         طبقه بندی اجناس انبارطبق روشهای پیش بینی شده براساس کد مربوطه

–         کدگذاری کالاهای موجود درانبار

–         تشخیص انواع اقلام انبار ومشخصات آن

–         نظارت بر بارگیری وتخلیه کالا وموارد وارده به انبار

–         تطبیق کالاهای خریداری شده به انبار بانمونه اصلی آن ومطابقت با درخواست وفاکتورخرید

–         ثبت ورود و خروج کالا درسیستم درصورت استفاده از رایانه و یا دفاتراموال

–         تحویل کالا به واحدها براساس اولویت درخواست آن برابر برگ درخواست کالا

–         صدرو برگ رسید انبار، حواله انبارو خروج کالا

–         رعایت ایمنی ودستورات حفاظتی واستفاده ازوسایل ایمنی تعیین شده درصورت بروز حادثه

–         انجام انبارگردانی وموجود گیری درمقاطع تعیین شده و تهیه آمار مورد نیاز برای خرید وشارژ انبار

–         آماده سازی سفارشات جهت واحدهای متقاضی پس از حصول اطمینان از امضاء مجاز برگ حواله انبار

–         تهیه گزارش از کالاهای عمومی مازاد برمصرف یا کم مصرف برای سرپرست مربوطه

–         انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:       ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس راهبری اسناد ومدارک
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷-وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

–        بررسی وارزشیابی اسناد وتفکیک وفهرست برداری اوراق زاید

–        اظهارنظر کارشناسی جهت انتقال ، نگهداری ویا امحاء آن براساس ضوابط و دستورالعمل

–        همکاری وآموزش به واحدهای ادارات ورزش وجوانان تحت پوشش در زمینه تشخیص وطبقه بندی اسناد وپرونده ها وتکمیل فرمهای استاندارد مربوطه

–        همکاری درتهیه وتنظیم آمار واطلاعات جمع آوری شده بصورت گزارشها و جداول ونمودارهای مختلف

–        انجام بررسیهای لازم در زمینه اسناد وبایگانی از طریق مشاهده ومطالعه وارائه نظر به روشهای تهیه وتنظیم وطبقه بندی اسناد وپرونده ها

–        تلاش وپیگیری درجهت انجام بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان اسناد ملی برحسب مورد

–        تنظیم برنامه های لازم در زمینه اسناد و آرشیو درسطح اداره کل وادارات تابعه درقالب قوانین ، مقررا ت وخط مشی ها ی تعیین شده وارائه آموزشهای لازم در زمینه مربوطه

–        همکاری مستمرباکارشناسان اعزامی سازمان اسناد ملی درانجام وظایف مربوطه

–        ارائه اطلاعات وسوابق افراد و واحدها درصورت نیاز

–        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                            

۱- وزارت/موسسه:وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی:اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد هیئتهای و مجامع انتخاباتی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷-وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی، به شرح زیر تعیین می گردد:

–        مطالعه و بررسی عملکرد هیأت های شهرستانی  و ارائه رهنمودهای لازم.

–        تهیه و تدوین دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت ها شهرستانها.

–        تدوین شاخص های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد هیأت های تابعه.

–        نظارت بر حسن اجرای برنامه های هیأت های تابعه.

–        گزارش ادواری از عملکرد هیأت های تابعه به مقام مافوق.

–        همکاری و هماهنگی با دیگر واحدهای کارشناسی مرکز.

–        ارائه نقطه نظرات اصلاحی به منظور بهبود روش ها در ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی و مجامع انتخاباتی

–        تهیه و تنظیم برنامه های بازدید از هیأت های تابعه

–        مطالعه ، تحقیق و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی

–           انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش و جوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:        ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس ورزشهای سنتی ، بومی ومحلی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

 • جمع آوری اطلاعات لازم درخصوص ورزشهای سنتی ، بومی محلی ازطریق ادارات تحت پوشش
 • بررسی شیوه های گسترش وتعمیم ورزشهای سنتی، بومی محلی
 • ایجاد زمینه های لازم جهت اجراء ورزشهای سنتی ، بومی محلی
 • برنامه ریزی درجهت تعمیم وگسترش ورزشهای سنتی، بومی محلی با توجه به علایق وفرهنگ خاص مناطق
 • تهیه وتدوین آئین نامه ، دستورالعمل وسایرقوانین ومقررات ورزشهای سنتی ، بومی محلی
 • شرکت درجلسات برنامه ریزی کارشناسی به منظوراجرای صحیح وظایف محوله
 • شرکت درسمینارها وهمایش های مرتبط با موضوع
 • هماهنگ نمودن برنامه ها وفعالیتهای ورزشی سنتی ، بومی ومحلی درسطح استان ونظارت برحسن اجرای آن
 • نظارت برحسن برگزاری مسابقات ورزشهای سنتی ، بومی محلی درسطح استان با همکاری فدراسیون وانجمن مربوطه
 • برنامه ریزی درجهت مستند سازی ورزشهای سنتی ، بومی محلی
 • برنامه ریزی درجهت احیاء و ترویج ورزشهای سنتی ،بومی محلی
 • شرکت درجلسات کارشناسی دفتر
 • انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:          ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس مسئول ورزش روستایی و عشایری
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

 • ارائه راهنمائیهای لازم به کارشناسان تحت پوشش به منظورشیوه مطالعه وبررسی وتحقیق پیرامون طرحهای ورزشی درروستاها و عشایر
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه وترویج فعالیتهای ورزشی در روستاها و عشایر باهماهنگی مقام مافوق
 • بررسی و برنامه ریزی درجهت استفاده از پتانسیلهای موجود درکشوربمنظور توسعه ورزش در روستاها(خیرین ورزشی در روستاها)با هماهنگی مقام مافوق
 • ارائه پیشنهاد در ایجاد روشهای مناسب دربرگزاری اردوهای آمادگی ، کلاسهای آموزشی و مسابقات ورزشی روستایی
 • تهیه وپیشنهاد قوانین وضوابط مورد نیاز
 • برنامه ریزی ،حمایت وپشتیبانی از فعالیتهای بخش خصوصی(غیردولتی) در زمینه های مختلف بمنظور توسعه ورزش روستایی عشایری از طریق هماهنگی درجهت اعطای تسهیلات مورد نیاز
 • بررسی ، هماهنگی وهمکاری در زمینه شناسایی امکانات و زیرساختهای ورزشی موردنیاز درمناطق روستایی عشایری
 • انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی غلامرضا جعفری    
تاییدکننده وظایف مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی غلامرضا جعفری    
مسئول واحد تشکیلات مدیرتشکیلات وبهبود مدیریت محمدرضاآقایی    

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:       ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس برنامه ریزی آموزش کارکنان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·       همکاری درتهیه نیاز سنجی آموزش کارکنان و مدیران سازمان و طراحی برنامه های آموزش مبتنی بر نیازهای تعیین شده.

·       همکاری درانجام اقدامات مربوط به اخذ مجوز اجرای دوره ها ازاداره کل آموزش وپژوهش استانداری

·       بررسی  مدارک کارکنان معرفی شده از مدیریت متبوع جهت شرکت در کلاسهای آموزش شغلی و توجیهی بمنظور تغییروضعیت استخدامی

·       تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان دستگاه

·       همکاری در اجرای دوره های آموزشی و ارزشیابی، اجرا و بررسی اثربخشی دوره های  آموزشی

·       ارائه پیشنهاد طرحهای ارزشیابی و تشویق کارکنان اداره کل به دفتر آموزش وپژوهش استانداری

·       انجام اقدامات لازم برای ایجاد فرهنگ ارزشیابی کارکنان اداره کل

·       انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:            ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس تشکیلات و تحول اداری
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

·        انجام مطالعات لازم در زمینه برنامه و اهداف تحول اداری اداره کل.

·        ارائه پیشنهادات لازم در خصوص تغییر ساختار اداری با رویکرد افزایش بهره وری و اثر بخشی در اداره کل به مقام مافوق.

·      همکاری در خصوص اجرای تحول در سیستم اداری و تشکیلاتی اداره کل به منظور افزایش
بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان.

·         تهیه برنامه نظر سنجی از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات در سازمان.

·      تهیه و پیشنهاد طرح های لازم در زمینه تاثیر گذاری رفتار و نحوه برخورد کارکنان با
ارباب رجوع بر سوابق خدمتی  و حقوق استخدامی آنان .

·        ارائه پیشنهاد درجهت ایجاد فرهنگ ارزشیابی کارکنان سازمان به مقام مافوق

·        پیگیری اجرای مصوب وبخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ گردیده است.

·        انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:            ۴- عنوان پست/شغل:معاون فرهنگی وامور جوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل: 
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها و اظهار نظر در مورد اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

– نظارت و تبیین و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی در امور جوانان

سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی قوانین موضوعه و سند چشم انداز در حوزه جوانان

–  همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سالانه اداره کل

– پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به استانداری برای تصویب

– سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بمنظور اجرای سیاستها و برنامه های ساماندهی امور جوانان

 – سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی عملکرد ستادهای استانی و ارائه گزارش به مراجعه ذیربط

  سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی و تنظیم ضوابط تشکیل ،تدوین شاخص ها ،استانداردهای فعالیت و اداره سازمان های مردم نهاد جوانان

– سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی شناسایی امور قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به تشکلهای غیر دولتی جوانان و  شناسایی موانع و رفع آن در سطح استان

  سیاستگذاری و نظارت بر برنامه ریزی اجرا و توسعه طرحهای ملی ویژه جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای کاراتر نمودن آنها

– شرکت در جلسات، کمیسیونها و سمینارهای مختلف و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق

– نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

–  انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                     

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: رئیس گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

– کنترل و برنامه ریزی توسعه زمینه های مشارکت اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی جوانان  با تاکید بر پایداری کارکرد تشکل ها،تنوع بخشی و فرصت سازی در عرصه عمومی

–  کنترل  و  برنامه ریزی برای تسهیل فرایند تاسیس سازمان های غیردولتی مرتبط با امور جوانان و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود

– برنامه ریزی و کنترل به منظور ایجاد شبکه اجتماعی جوانان کشور با توجه به شاخصها و اهداف تعیین شده

– کنترل و برنامه ریزی به منظور توانمند سازی جوانان در حوزه مشارکتهای اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط

– کنترل بر شناسایی و سازماندهی و حمایت از جوانان خلاق، نخبه ، هنرمند و کارآفرین با هماهنگی دستگاههای ذیربط

– نظارت و  برنامه ریزی جهت شناسایی و پیگیری امور قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به تشکلهای غیر دولتی جوانان

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایرامورمحوله طبق قوانین ومقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

– بررسی و همکاری جهت ایجاد سامانه اطلاعاتی و ارتباطی سازمانهای مردم نهاد داخلی و خارجی در سطح کشور

– بررسی تشکیل، ساماندهی و انجام امور دبیرخانه ای شورای هماهنگی تشکل ها و حمایت از برنامه های آنها

– همکاری بمنظور توانمند سازی و حمایت از تشکلهای مردم نهاد

– بررسی و همکاری برای تسهیل فرآیند تاسیس سازمانهای غیر دولتی مرتبط با امور جوانان

– تدوین و ابلاغ شاخصهای مربوط به وضع و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان

– بررسی صدور مجوز تاسیس ، توسعه و یا انحلال سازمانهای مردم نهاد جوانان

– ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

– اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس فعالیتهای تشکل های مردم نهاد
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

– بررسی و ارزیابی عملکرد تشکلهای مردم نهاد و برگزاری جلسات مشترک و تعامل با تشکلهای مرتبط

– بررسی  و ارزیابی فرآیند تاسیس سازمانهای غیر دولتی امور جوانان و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود

– همکاری و بررسی شناسایی، سازماندهی و حمایت از جوانان خلاق، نخبه، هنرمند و کارآفرین با هماهنگی دستگاههای ذیربط بمنظور ارزیابی عملکرد آنان

–   بررسی و ارزیابی امور قابل واگذاری دستگاههای اجرای به تشکلهای غیر دولتی جوانان

– ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

  اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی:  اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس توسعه طرح های ملی دراستان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

–   مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

– همکاری و بررسی در اجرای طرحهای ملی ذیل مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

– همکاری جهت  اجرای اولویت های طرحهای ملی جوانان

– مطالعه و بررسی  بمنظور بهره مندی از توانمندیهای جوانان درخصوص اجرای طرحهای ملی

– مطالعه و برنامه ریزی بمنظور تنظیم برنامه های عملیاتی طرح های ملی جوانان

– همکاری و بررسی در تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی برنامه های عملیاتی طرح های ملی جوانان

–  همکاری در سنجش و پایش شاخصهای اجرای برنامه های عملیاتی طرحهای ملی جوانان

– تهیه و تنظیم گزارش برنامه های عملیاتی اجرا شده

– فراهم نمودن امکانات برای مستند سازی اجرای برنامه های عملیاتی

– ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                              

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل:رییس گروه ساماندهی امور جوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (نامه شماره ۳۳۰۵۵/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰)، به شرح زیر تعیین می گردد:

-مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و  ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

– کنترل بر مشارکت در تنظیم اعتبارات برنامه ساماندهی امور جوانان با استانداری

– کنترل و برنامه ریزی محتوایی ستادهای استانی

– ارائه پیشنهادات در ارتباط با اصلاح وظایف دستگاههای اجرایی با توجه به رویکردهای منشور تربیتی  و اهداف و سیاستهای سند ملی توسعه

–  نظارت و کنترل بر  انجام تحقیقات جمعیتی در مورد  میزان رشد جمعیت کشور و آمار حیاتی و ابعاد خانواده

– کنترل بر اخذ و بررسی برنامه های پیشنهادی بوسیله واحدهای مختلف اداره کل در زمینه طرح ها و برنامه های اجتماعی و رفاهی

– تعیین مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی و تماس با مسئولین واحدهای مربوط ، جهت رفع مشکلات موجود

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:             ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس ستاد استانی ساماندهی امور جوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و  ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

–  بررسی بر عملکرد ستادهای استانی و ارایه گزارش به مراجع ذیربط

– همکاری و بررسی محتوایی ستاد های استانی با مشارکت سایر دفاتر تخصصی

– ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس هماهنگی دستگاههای اجرایی استان درامورجوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و  ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

– مشارکت در تنظیم اعتبارات برنامه ساماندهی امور جوانان با استانداری

– برنامه ریزی و کنترل محتوایی ستادهای استانی با مشارکت سایر دفاتر تخصصی

– ارائه پیشنهادات در ارتباط با اصلاح وظایف دستگاههای اجرایی با توجه به رویکردهای منشور تربیتی  و اهداف و سیاستهای سند ملی توسعه

–  نظارت و کنترل بر  انجام تحقیقات جمعیتی در مورد  میزان رشد جمعیت کشور و آمار حیاتی و ابعاد خانواده

– کنترل  بر اخذ و بررسی برنامه های پیشنهادی بوسیله واحدهای مختلف وزارتخانه در زمینه طرح ها و برنامه های اجتماعی و رفاهی

– تعیین مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی و تماس با مسئولین واحدهای مربوط ، جهت رفع مشکلات موجود

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانا
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: رئیس گروه امور فرهنگی وتربیتی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه ، به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و اظهار نظر در مورد اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

– برنامه ریزی و نظارت بر معیارهای فرهنگی مربوط به تیم ها و هیات ورزشی اعزامی به خارج از کشور و حضور مهمانان خارجی در مسابقات و اردوهای مستقر دراستان

– برقراری ارتباط با نهادها، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مختلف فرهنگی ورزشی و تبادل امکانات فرهنگی و تبلیغی

–  برنامه ریزی و نظارت بر تداوم ارتباط فرهنگی با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی

– برنامه ریزی و نظارت بر  افزایش بهره وری کلیه فضاهای فرهنگی ورزشی و تبلیغی و تفریحی کشور  برای جوانان

–  برنامه ریزی و نظارت بر افزایش تعداد اماکن ، فضاهای فراغتی، میزان تسهیلات و منابع دولتی به منظور دسترسی جوانان در سطح استان

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

  اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس غنی سازی اوقات فراغت
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

– برنامه ریزی و نظارت بر ارائه طرح برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان

– برنامه ریزی و کنترل بر افزایش تعداد اماکن ، فضاهای فراغتی ، میزان تسهیلات و منابع دولتی به منظور دسترسی جوانان در سطح استان

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس امور فرهنگی جوانان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

–  همکاری و بررسی در فراهم آوردن زمینه مناسب برای جلب و جذب مشارکتهای عمومی

– مطالعه درخصوص توسعه امور فرهنگی جوانان

– همکاری در جهت بسترسازی به منظور استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ سازی فعالیتهای بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی، نهادهای مدنی و خانواده در زمینه اوقات فراغت

– الگوسازی مناسب برای جوانان در حوزه فرهنگی و برنامه ریزی برای معرفی الگوهای جوان

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس برنامه ریزی امور فوق برنامه و مسابقات
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

– مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

–  همکاری و بررسی درخصوص ارائه طرح جهت ساماندهی فرهنگی میادین ورزشی

– بررسی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ و اخلاق ورزشی و اصول بازی جوانمردانه

– بررسی بر معیارهای فرهنگی مربوط به تیم ها و هیات ورزشی اعزامی به خارج از کشور و حضور مهمانان خارجی در مسابقات و اردوهای استانی

– مطالعه بر تداوم ارتباط فرهنگی با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

 

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                           

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس خدمات مشاوره و تعالی خانواده
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر  موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد:

–   مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها و ارائه پیشنهاد در مورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل

–  همکاری و بررسی مستمر و آسیب شناسی کارکرد مراکز تخصصی مشاوره و ازدواج

– مطالعه و بررسی توسعه مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و سنجش عملکرد آنها

–  مطالعه و بررسی جهت برگزاری و یا بهره گیری از نمایشگاهها، همایش ها و هم اندیشی های مربوط به ازدواج و خانواده جوانان

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات  از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت: ورزش و جوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت: ۴- عنوان پست/شغل: کارشناس سنجش وپایش شاخص های امورجوانان دستگاههای اجرایی استان
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- شرح وظایف پست فوق الذکر با عنایت به شرح وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

-مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها  و اظهار نظر در مورد اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

– نظارت و برنامه ریزی بر  انجام تحقیقات جمعیتی در مورد  میزان رشد جمعیت کشور و آمار حیاتی و ابعاد خانواده

– تعیین مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی و تماس با مسئولین واحدهای مربوط ، جهت رفع مشکلات موجود

– نظارت  و  برنامه ریزی بر اخذ و بررسی برنامه های پیشنهادی بوسیله واحدهای مختلف اداره کل در زمینه طرح ها و برنامه های اجتماعی و رفاهی

– برنامه ریزی و نظارت به منظور عملیاتی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان و رفع موانع و مشکلات

– همگرایی ، هماهنگی و سامان یابی فعالیتهای ارگانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور جوانان در سطح استان

-ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف        
تاییدکننده وظایف        
مسئول واحد تشکیلات        

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:         ۴- عنوان پست/شغل:کارشناس تحقیقات وپژوهش
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

vمطالعه و تحقیق به منظور شناخت نیازهای پژوهشی بخش تربیت‌بدنی و ورزش استان بمنظورساماندهی تحقیقات و پژوهشهای مربوطه

vبرنامه‌‌ریزی در چارچوب اهداف تعیین‌شده در زمینه مطالعات و تحقیقات و پژوهش‌های ورزشی و تدوین برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای آنها

vتعیین و اولویت‌بندی موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی ورزشی و مدیریتی مستخرج از  برنامه‌های توسعه کشور

vبررسی و اظهارنظر درباره طرح‌های پژوهشی که در راستای ورزش و امور جوانان ارائه می‌گردد.

vتهیه گزارش در مورد امور تحقیقی و پژوهشی که از طرف افراد یا مراکز علمی ارائه می‌گرددو پیگیری لازم جهت اجرای آنها

vبرقراری ارتباط با مؤسسات پژوهشی در مورد ارائه طرح‌های پژوهشی مرتبط با وظایف بخش ورزش و جوانان

vکوشش در جهت رفع مشکلات و موانع پژوهش و تحقیق در زمینه ورزش و امور جوانان و ارائه راهکارهای مناسب

vبرنامه‌ریزی در جهت توسعه پژوهش با توجه به یافته‌های جدید پژوهشی

vانعکاس آخرین یافته‌های پژوهشی در زمینه مدیریت ورزش و جوانان از طریق سایت استان

vانجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق درچارچوب ضوابط ومقررات

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف    
تاییدکننده وظایف    
مسئول واحد تشکیلات      

 

 

 

 

شرح وظایف پست سازمانی

جمهوری اسلامی ایران                                                                  

۱- وزارت/موسسه: وزارت ورزش وجوانان     ۲- واحد سازمانی: اداره کل ورزش وجوانان
۳- محل جغرافیایی خدمت:         ۴- عنوان پست/شغل:رییس گروه ورزش همگانی و روستایی
۵- نوع پست/شغل:  ثابت/مستمر   موقت  ۶- شماره پست/شغل:
۷- وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد:

·        تحقیق وبررسی به منظورشناخت موانع توسعه ورزشهای همگانی و روستایی وارائه راهکارهای مناسب اجرائی

·        برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت درزمینه آموزش ، پژوهش ومسابقات ورزشی

·        برنامه ریزی وحمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی  وجذب تسهیلات مالی ازتشکلهای غیردولتی علاقمند به توسعه ورزش همگانی و روستایی (نهضت داوطلبین)بمنظور توسعه ورزش همگانی ، روستایی  و عشایری

·        نظارت وکنترل برمسابقات رشته های تحت پوشش گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی

·        مطالعه وبررسی تطبیقی فعالیت های ورزش همگانی وتفریحی کشورهای پیشرفته با داخل کشور

·        تدوین سیاست ها وخط مشی های ورزش همگانی  ، روستایی و عشایری

·        اجرای  قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها واساسنامه های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه

·        توسعه وتعمیم ونهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی وتفریحی بین آحاد مردم

·        نظارت و ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی تحت پوشش گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی

·        نظارت و سازماندهی اطلاعات و آمار ورزش همگانی و روستایی

·        نظارت و ارائه روشهای مناسب در برگزاری اردوهای آمادگی ، کلاسهای آْموزش و مسابقات ورزشی روستایی و عشایری

·        هماهنگی و همکاری و نظارت بر برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزش همگانی ، روستایی و عشایری

·        نیازسنجی و برنامه ریزی درخصوص علایق و گرایشهای مردم به ورزشهای همگانی در سطح استان(شهر و روستا)

·        انجام سایرامور محوله طبق دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات

 

مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء نسخه:
تعیین کننده وظایف    
تاییدکننده وظایف    
مسئول واحد تشکیلات