تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

شماره های تماس با اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد

با کد ۰۵۸

۳۲۲۲۷۴۰۰ – ۳۲۲۳۰۳۶۷ – ۳۲۲۸۰۶۹ – ۳۲۲۸۵۷۱

 

داخلی ۱۲   رئیس اداره( آقای )

داخلی ۱۳  معاون اداره (آقای )

داخلی ۰  روابط عمومی و اپراتور ( )

داخلی ۱۴  باشگاهها و امور ورزش آقایان()

داخلی ۱۵  ورزش بانوان(خانم)

داخلی ۱۷  دبیرخانه(آقای )

داخلی ۱۶ امور مالی و اداری(خانم )