تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

شماره های تماس با اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد

با کد ۰۵۸

۳۲۲۲۷۴۰۰ – ۳۲۲۳۰۳۶۷ – ۳۲۲۸۰۶۹ – ۳۲۲۸۵۷۱

 

داخلی ۱۲   رئیس اداره( آقای سیدامید علوی زاده)

داخلی ۱۳  معاون اداره (آقای محمدرضا خجسته)

داخلی ۰  روابط عمومی و اپراتور (آقایان لنگری و حسین زاده)

داخلی ۱۴  باشگاهها و امور ورزش آقایان(آقای مهدی صفایی و رمضان اصفهانی)

داخلی ۱۵  ورزش بانوان(خانم ایزدپناه)

داخلی ۱۷  دبیرخانه(آقای صفایی)

داخلی ۱۶ امور مالی و اداری(خانم جمشیدی فر)

برای ارسال خبرهای ورزشی جهت اطلاع رسانی در سایت، سوژه های خبری خود را به شماره تلفن های آقای ناصر لنگری ۰۹۱۵۷۷۹۲۹۸۴ و  آقای دکتر خجسته ۰۹۱۵۵۰۸۶۴۹۰ و علی نیا ۰۹۱۵۹۸۴۲۶۷۱ مدیران  سایت http://bojnordsport.ir ارسال فرمایید.